1.
PentadbirLaman Web bermaksudanggota-anggota yang dilantik untukmenjalankantanggungjawabmenyediakandanmemuatnaikartikel-artikel
yang akandisiarkandalamLaman Web APMM darimasakesemasa.
2.
PentadbirLaman Web APMM perlumemastikanberita-beritadanmaklumat-maklumat yang
akandisiarkandalamLaman Web APMM
telahmendapatkelulusan/kebenarandariKetuaJabatandanmemastikanberitadanmaklumat
yang dipaparkantidakSulitdanmenjejaskannamabaik MARITIM MALAYSIA.
3. PentadbirLaman Web APMM jugaperlumemastikanejaandanpenggunaanbahasaperundangan yang digunakandalamartikeldisemaksebelumdipaparkandalamlaman Web APMM untukmengelakkansebarangkesalahanmaklumat yang disampaikan.

Sebarang masalah atau pertanyaan berkaitan Modul Pentadbir Laman Web, sila berhubung dengan kami seperti maklumat dibawah :

 
    Norliza Binti Ramli
    Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
    Cawangan Teknologi Maklumat
    Maritim Malaysia.
    03-89957545