Sidebar

06
Thu, Aug
Grid List

 Gerbang 1   Gerbang 2
   

 

Inovasi ialah suatu pembaharuan atau perubahan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik dan menyampaikan nilai baharu kepada pelanggan. Dalam konteks sektor awam, sesuatu ciptaan yang memberi manfaat nyata dan nilai tambah kepada keadaan sedia ada boleh dikategorikan sebagai inovasi.

APMM telah melaksanakan pelbagai inisiatif kualiti dan inovasi bagi menambahbaik mutu perkhidmatan serta imej Agensi ini. Selaras dengan itu, dalam usaha memperkukuhkan budaya kualiti dan inovasi di APMM, program kualiti dan inovasi akan diteruskan dengan lebih menyeluruh di dalam Agensi ini.

Objektif program Kualiti dan Inovasi APMM adalah seperti berikut:

 1. Menerapkan usaha dalam mempertingkatkan imej Pejabat APMM melalui program Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dengan penyediaan ruang pejabat yang bertemakan korporat melalui daya kreatif warga APMM;
 2. Memupuk semangat kesepakatan dan berpasukan dalam kalangan warga APMM;
 3. Menggalakkan persaingan sihat di antara warga APMM ke arah penambahbaikan yang berterusan ke atas produk atau perkhidmatan melalui program Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK);
 4. Menyemarakkan budaya kualiti dan inovasi di kalangan warga APMM melalui pertandingan-pertandingan inovasi / Sambutan Hari Inovasi;
 5. Meningkatkan kesedaran pendekatan inovasi dalam organisasi melalui kempen / pameran / ceramah / pertandingan / lawatan;
 6. Mewujudkan organisasi pembelajaran (life long learning) sebagai platform dalam memupuk budaya perkongsian ilmu merentasi bahagian dan organisasi; dan
 7. Mengiktiraf individu atau kumpulan yang berjaya menghasilkan inovasi kepada organisasi.

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BIL. 4 TAHUN 2018- myPortfolio: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM

PENGENALAN

1. Tujuan

Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan kepada agensi Kerajaan berkaitan tatacara penyediaan myPortfolio yang lebih tuntas dan kebolehgunaannya sebagai radas pengurusan sumber manusia ke arah melonjakkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam.

2. Latar Belakang

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri (JPM), telah menerbitkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 8 Tahun 1991: Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja sebagai rujukan dalam penyediaan dokumen berkaitan prosedur, proses kerja dan tanggungjawab yang lebih teratur di peringkat jabatan dan individu. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan supaya tidak berlaku kesilapan dalam pelaksanaan tugas dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan agensi Kerajaan.

Berdasarkan perkembangan semasa, PKPA Bil. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja telah dikaji dan ditambah baik. Inisiatif ini mengambil kira cabaran dan perubahan semasa sama ada di peringkat global mahupun domestik seperti gelombang teknologi digital, ekspektasi rakyat, dominasi golongan millennial dan Revolusi Perindustrian Keempat. Sehubungan itu, PKPA Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam dikeluarkan sebagai pendekatan baharu dalam pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab secara yang lebih komprehensif dan teratur di agensi Kerajaan. Ketua Jabatan juga boleh meluas guna myPortfolio sebagai radas strategik dalam pengurusan sumber manusia.

3. Pelaksanaan

Bagi memantapkan pelaksanaan panduan kerja, maka PKPA ini dihasilkan dengan memberikan fokus kepada elemen utama berikut:

i.  Konsep myPortfolio; dan
ii. Pemantapan myPortfolio.


4. Konsep myPortfolio

myPortfolio adalah satu kaedah pengurusan ilmu yang memberikan penekanan kepada pengupayaan minda setiap penjawat awam dalam kerangka organisasi berpembelajaran (learning organisation). Selain sebagai dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan maklumat pewujudan jawatan, proses kerja dan panduan menjalankan tugas bagi jawatan tersebut dalam sesebuah organisasi juga dinyatakan dalam myPortfolio.

Ciri-ciri myPortfolio adalah seperti yang berikut:

i.   myPortfolio merupakan dokumen rujukan pada peringkat jawatan dan jabatan;
ii.  Setiap jawatan dalam sesebuah agensi hendaklah mempunyai myPortfolio termasuk jawatan yang belum diisi;
iii. myPortfolio berasaskan bidang tugas dan tanggungjawab jawatan; dan
iv. myPortfolio mengandungi maklumat, panduan dan rujukan dalam mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi sesuatu jawatan.

 

 

 Gerbang 1 
 Klik di sini untuk : Arkib Poster

1. VISI

  Menjadikan APMM kompeten dan cemerlang melalui amalan persekitaran yang kondusif.

 

2. MISI

  Membudayakan sistem kerja berkualiti yang berteraskan Amalan EKSA

 

3. POLISI

 

EKSA menjadi pemangkin bagi membentuk warga APMM yang inovatif, dinamik serta persekitaran yang selesa dan selamat.

 

4. OBJEKTIF

 
 1. Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan berkualiti iaitu selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa.
 2. Membantu meningkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga APMM.
 3. Mewujudkan budaya kerja yang ceria, efektif dan inovatif.
 4. Meningkatkan kesedaran di kalangan warga kerja terhadap kepentingan penjimatan tenaga serta kitar semula (Go Green).

 

5. PENERANGAN LOGO EKSA

 

eksa

IDENTITI

Penerapan bentuk sauh serta logo kecil APMM di dalam gelung menyerlahkan identiti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang mempertahan serta mendaulatkan ruang perairan Negara.

KEBERANIAN
Imej Burung Helang serta perkataan EKSA yang berwarna merah menunjukkan keberanian serta kesiap siagaan Agensi ini untuk menuju ke arah penyampaian perkhidmatan yang cemerlang melalui pelaksanaan dan pembudayaan EKSA sebagai asas.

PENGUKUHAN KEPADA ASAS
Penerapan perkataan Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal sebagai tunjang dan asas kepada penerapan amalan EKSA agar ianya lebih berkualiti dan konsisten pada masa akan datang.

AMALAN TERBAIK
Perkataan “Go Green” diterapkan pada logo EKSA APMM bagi menunjukkan dasar amalan terbaik yang dilaksanakan di APMM bagi dari segi amalan penjimatan mahupun pemeliharaan alam sekitar sepertimana ianya merupakan salah satu objektif Agensi iaitu mempertahankan sumber Negara.

 

More Articles ...

Grid List

KUANTAN, 19 October - Maritime Academy Sultan Ahmad Shah (AMSAS) and INTERPOL today successfully cooperating in the INTERPOL-PROJECT litmus CRBNE. The project is a training law enforcement operations aimed to enhancing the capabilities and skills of the authorities in taking initial action cases, identify, investigate, and prosecute wrongdoing use of chemical agents. The next objective of this training is to detect and identify the presence of toxic and explosive chemical agents abused by criminals and criminal gangs.
 
PROJECT INTERPOL LITMUS-CRBNE was inaugural held by an academy in cooperation with INTERPOL runs from 19 to 23 October 2015. The compliment was given to AMSAS because the INTERPOL has choose this organisation to be one of the course platform organiser, and in line with the AMSAS intention to become a Training Institute under the Malaysian Technical Corporation Program and a National Institute of Public Training with the AMSAS future project to be the Maritime Centre of Excellence in the region.
 
With the total of twenty-four officers participants from Pakistan Police, six officers from Royal Malaysia Police  and two officers of the  Malaysian Maritime Enforcement Agency has attended the course. Also presents at the course was First Admiral Datuk Mohd Taha Ibrahim, AMSAS Director of Education and Training, the representatives from Pakistan Consulate in Kuala Lumpur and representatives from NCB.
hrmis JPA kkdnlogo KSN logo mampu MDEC MyGov SPA tourism malaysia cropped logo SPRM AMSAS
 
APLIKASI ICON    KERJAYA ICON BLUE   ONLINE SISTEM ICON    SEAHAWK ICON BLUE    VIDEO ICON   VIDEO MEDIA BLUE   VIDEO ICON